ЗДРАВЕ

Каква е процедурата – джипито ползва продължителен болничен?

Личната лекарка на сина ми е излязла в дълъг болничен. Каква е процедурата за подмяна в момента и възможно ли е да бъде осъществена по електронен път?

Златка Куртева, гр. Плевен

В случаите, в които общопрактикуващият лекар не може да изпълнява лично задълженията си, той поставя на видно и общодостъпно място в амбулаторията си съобщение за срока на своето отсъствие, както и имената на заместника, неговото местонахождение, телефон и други начини за контакт.

Всеки общопрактикуващ лекар посочва в договора си с РЗОК свой заместник или заместници за случаите, когато не може да изпълнява лично задълженията си.

В срока на заместване заместникът има всички права и задължения на титуляря на практиката.

Заместникът подготвя документацията по консултации и медико-диагностични изследвания. Срокът на заместване не може да бъде по-дълъг от времето на действие на договора на титуляря на практиката с НЗОК.

Относно смяната на общопрактикуващ лекар извън установените срокове, може да се обърнете към директора на РЗОК и да подадете заявление, в което да посочите причините, налагащи смяната, тъй като има нормативно установени срокове, в които тя може да бъде извършена – от 1 до 30.VI. и от 1 до 31.ХII., и определени хипотези, които я допускат: например, прекратяване на договора на личния лекар с РЗОК, промяна на настоящия адрес на пациента… В зависимост от казуса, от Районната здравна каса ще ви информират и ще ви окажат съдействие.

Микроблейдинг

ПРОЧЕТИ

Back to top button