ЗДРАВЕ

Кой специалист може да даде направление за ЯМР за глава?

Синът ми е опериран от медулоблатом. През 2020 г. му откриха и саркоидоза. Кой специалист може да ми даде направление за РЕТ/сп за саркоидоза и кой – за ЯМР за глава? Вярно ли е, че специалист по неврология не може да издаде направление за ЯМР на сина ми?

Галя Желязкова, гр.

Бургас

НЗОК заплаща високоспециализираното изследване ядрено-магнитен резонанс (ЯМР). То се извършва от лекар-специалист по образна диагностика на основание на издадено направление за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК №4) от специалист от извънболничната помощ – в случая от невролог. Ако саркоидозата е белодробна форма, направлението трябва да се издаде от пневмофтизиатър (пулмолог).

Тъй като ЯМР е скъпоструващо изследване в обхвата на извънболничната помощ, на лекарите-специалисти е дадена допълнителна възможност да го назначават – освен от определените им средства за медико-диагностични дейности за тримесечието и чрез допълнителен брой ЯМР, разпределяни от директора на съответната Районна здравноосигурителна каса (РЗОК).

За целта лекарят-специалист подготвя и представя в РЗОК заявление за отпускане на направление за изследването ЯМР с придружаваща документация, установяваща необходимостта от извършването му. Директорът на РЗОК разрешава или прави отказ за ЯМР. Лекарят-специалист по служебен път получава становището на директора и уведомява пациента.

НЗОК заплаща и за изследването „Компютърна аксиална или спирална томография“, т.нар. скенер, което се извършва от специалист по образна диагностика, на основание на издадено „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4) от лекар-специалист от извънболничната помощ.

НЗОК не заплаща стойността на контрастната материя в извънболничната медицинска помощ и може да ви бъде поискано заплащане само за контрастното вещество. За изследването КАТ не се подава молба за разрешение до директора на РЗОК.

Изследването с ПЕТ/КТ се извършва по амбулаторна процедура №36 „Позитронно-емисионна томография с компютърна томография“. Решение за извършване на изследването се взема от ЛКК, която се сформира в структурите по нуклеарна медицина в лечебното заведение, изпълнител на това изследване.

Пациентите се насочват към ЛКК с Направление №8А и подават документи в лечебното заведение, като в двуседмичен срок Комисията разглежда документите и одобрява индицираните пациенти.

Направление №8А се издава от лекар от специализираната извънболнична медицинска помощ; лекар от лечебно заведение, изпълнител на болнична помощ; медик от Комплексен онкологичен център (КОЦ) или диализен център. Разходите по изследването се поемат изцяло от НЗОК.

Микроблейдинг

ПРОЧЕТИ

Back to top button