ИКОНОМИКА

Скъсана банкнота: Как и къде да я сменим

Много от потребителите не са запознати с реда и начина на подмяна на повредени, скъсани или захабени банкноти и монети. Голяма част от тях не знаят, че във всяка търговска банка е възможна подмяна, пише pariteni.bg.

Подробно процедурата, начина и реда за подмяната им е разписана в Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в паричното обръщение.
 
Според тази наредба, БНБ и търговските банки подменят повредени пари, които са законно платежно средство, обясняват от Асоциация „Активни потребители“.

 
Преди подмяна първо  се проверява автентичността на парите и след това се извършва самата подмяна. Ако се появят съмнения за фалшифициране или съмнения за умишлено повреждане тези пари се задържат от съответната институция и се предават за експертиза в БНБ, като за задържането им се издава документ.
 
Неумишлена повреда
 
Когато има повреди по банкнотите и монетите, които искате да подновите, трябва да сте запознати с определени критерии, на които да отговарят, за да подлежат на подмяна, защото в противен случай се считат за умишлено повредени и се задържат. Критериите обявени в Наредбата са следните:
 
– банкноти, които са повредени в незначителна степен от нанесени бележки, цифри, черти от молив, писалка, химикалка или друг тип пишещо/печатащо средство;
 
– монети, които са повредени от окисляване или износване;
 
– банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, за които е установено, че не са обект на престъпление;
 
Как се прави замяната?
 
Замяната се извършва по оценка за стойност.  Оценката се прави при следните условия и съотношения:
 
Оценка  и подмяна на банкноти
 
– повредена банкнота, от която е запазена най-малко три четвърти (75%) от площта й или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта й, се заменя по пълна номинална стойност;
 
– повредена банкнота, от която е запазена най-малко една втора (50%) от площта й или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта й, се заменя по половината от номиналната й стойност;
 
– повредена банкнота, от която е запазена по-малко от една втора (50%) от площта й или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта й, не се заменя;
 
– повредена банкнота, сглобена от части на различни банкноти, се оценява, като за всяка отделна част се прилагат критериите и съотношенията валидни за горните три случая;
 
Оценка и подмяна на монети
 
– повредена монета, на която се разпознават изображенията на лицевата и обратната страна, се заменя по пълна номинална стойност;
 
– повредена монета, на която не се разпознават изображенията на лицевата и/или обратната страна, която е перфорирана, рязана или е с поставен знак, не се заменя;
 
– повредена двукомпонентна монета, от която е запазен само вътрешният кръг и се разпознават изображенията на лицевата и обратната страна, се заменя по пълна номинална стойност;
 
– повредена двукомпонентна монета, от която е запазен само вътрешният кръг, но не се разпознават изображенията на лицевата и/или обратната страна, която е перфорирана, рязана или е с поставен знак, не се заменя;
 
–  повредена двукомпонентна монета, от която е запазен само външният пръстен, не се заменя;

Непосредствена и отложена подмяна
 
Повредените пари, при които оценката за стойност може да бъде определена непосредствено при предявяването им, се заменят в момента на предявяването им (непосредствена замяна). А тези, чиято оценка за стойност не може да бъде определена при предявяването им, тъй като изисква използване на специализирани способи и средства, се заменят в момент, различен от този на приемането им (отложена замяна).
 
Банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, за които е установено, че не са обект на престъпление, се приемат за отложена замяна.
 
Непосредствената замяна на повредени банкноти и монети се извършва от БНБ и банките.
 
Отложена замяна на повредени банкноти се извършва от БНБ в срок до 30 работни дни от датата на предявяване на банкнотите за замяна.
 
Повредените банкноти се предявяват за отложена замяна пред БНБ:
 
– лично или от името и за сметка на друго лице;
 
– от свое име посредством пощенска пратка с обратна разписка или пратка по куриер.

За предявяването на повредени банкноти за отложена замяна предявителят:
 
– попълва заявление-декларация по образец;
 
– предоставя документ от общински съвет, кметство, орган на МВР или друг компетентен орган за причините и обстоятелствата, при които е станало повреждането, ако е възможно такъв да бъде издаден, като за банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, задължително се предоставя документ, издаден от компетентните органи, относно причините и обстоятелствата, при които са активирани съответните средства против кражба представя нотариално заверено изрично пълномощно, когато повредените банкноти се предявяват от името и за сметка на друго лице;
 
– опакова банкнотите в отделен пакет (плик), защитаващ съдържанието му от допълнителни физически и химически въздействия, и заедно с придружаващите документи се поставят в общ пакет (плик).
 
При пазаруване, когато ви върнат като ресто похабена банкнота или монета е добре да поискате други, които са здрави. Търговецът трябва да отдели тези пари и да ги смени за нови в клон на търговска банка и в БНБ.
 
Ако ви попадне изхабена или скъсана банкнота или монета не я използвайте при пазаруване, дайте я за подмяна в БНБ или  в най – удобната за вас банка. 

Внимавайте със скъсаните банкноти. Ако разполагате само с половината от банкнотата при подмяна финансовата институция ще я задържи, но няма да ви изплати нейния паричен еквивалент. 

Също не подлежи на замяна в банките банкнота, която е сглобена от  части на различни банкноти. В тези случаи банковият служител задържа частите от паричния знак и издава документ, че са иззети и че срещу тях нищо не е изплатено.
 
При двукомпонентните монети (като тази от 1 лев например) замяна се прави само ако е запазен вътрешният им кръг и върху него се разпознават съответните изображения.

ПРОЧЕТИ

Back to top button