ПОЛИТИКА

Вижте какво ще решава Министерски съвет утре

Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 7 септември, от 11 ч. при следния предварителен дневен ред:

 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО.
 • Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2030.
 • Внася: министърът на здравеопазването

 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т.
  7 ОТ ПРОТОКОЛ № 30 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 17 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕДИННО ЗВЕНО ЗА КОНТАКТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1807 ОТНОСНО РАМКА ЗА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА НЕЛИЧНИ ДАННИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
 • Внася: министърът на електронното управление

 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.
 • Внася: министърът на околната среда и водите

 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 328 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯ ПО ЛИНИЯ НА СБЛИЖАВАНЕТО ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ЕВРОПА.
 • Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 • ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2022 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.
 • Внася: министърът на културата

 • ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.
 • Внася: министърът на образованието и науката

 • ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА.
 • Внася: министърът на образованието и науката

 • ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНИТЕ ГОДИШНИ СРЕЩИ НА СЪВЕТИТЕ НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ГРУПАТА НА СВЕТОВНАТА БАНКА И НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 14 ДО 16 ОКТОМВРИ 2022 Г. ВЪВ ВАШИНГТОН.
 • Внася: министърът на финансите

 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНАТА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, СЪЗДАДЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 12 ОТ ДОГОВОРА ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 17 ЮЛИ 2022 Г. В СОФИЯ.
 • Внася: министърът на външните работи

 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА GLOBAL SYSTEM SOLUTIONS DATA МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ И ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“.
 • Внася: министър-председателят

 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ № 1 НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПОДДРЪЖКА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE), ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СЪЮЗНОТО СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО В НЕАПОЛ (JFCNP) ОТНОСНО ПОДДРЪЖКА ЗА ЩАБНИЯ ЕЛЕМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА СИЛИТЕ НА НАТО, РАЗПОЛОЖЕН В СОФИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (NFIU BGR).
 • Внася: министърът на отбраната

 • ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА УЧАСТВА ПО ДЕЛОТО С-325/22 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО 1785/2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – ВАРНА, СЪС СТРАНИ: МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И БЕНЕФИЦИЕРИТЕ ПО ДЪРЖАВНА ПОМОЩ – ГЛАДИОЛА ГЕНОВА, И „ГОСПОДИНОВ“ ООД.
 • Внася: министърът на земеделието

 • ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 265 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ГРУПИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, СПРЯМО КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ МЕРКИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА.
 • Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

  ПРОЧЕТИ

  Back to top button